Programma

In ontwerp van het programma is

 • het beleid van de parallelle partners in beeld gebracht. Zie de pagina Parallelle sporen
 • het beleid geconfronteerd met de resultaten van de bedrijfsbezoeken
 • een koers per deelgebied benoemd

 • is aangegeven welke acties nodig zijn voor de uitvoering van het programma 
 • een planning opgenomen (link naar nieuwe pagina ‘planning  programma’)

De laatste drie onderdelen zijn hieronder samengevat.

Confrontatie beleid met bedrijfsbezoeken

 • Er is een beperkt aantal locaties in of nabij het deelgebied ‘Natura 2000-gebied Veluwe’ die een hoge (vergunde) stikstofdepositie hebben. Deze bedrijven hebben op dit moment geen (beoogd) opvolger. Hier liggen kansen om de depositie (op termijn) te verlagen.

 • Op veel locaties met een agrarische bestemming is nu sprake van niet volwaardige agrarische bedrijfsactiviteiten. Veelal betreft dit hobbymatige activiteiten. Dit dient een vertaling te krijgen in het bestemmingsplan buitengebied (of straks omgevingsplan). Deze vertaling kan prima gebruikt worden als aanleiding voor eventueel gewenste veranderingen.

 • Voor veel eigenaren is er nu geen aanleiding om na te denken over hun toekomstige situatie, zolang ze er maar kunnen blijven wonen. Gewenste verandering zullen dus niet als vanzelf tot stand komen. Actieve benadering vanuit de gemeente met haalbare mogelijkheden is dan ook gewenst.

 • De mogelijkheden voor functieverandering naar wonen in het huidige VAB-beleid worden als te beperkend en niet stimulerend gezien. Meer maatwerk is gewenst.

 • Er is nog geen goed beeld van de situatie in het Open polderlandschap & Drontermeerzone. Dossieronderzoek en gesprekken moeten hier nog plaatsvinden (februari 2022). Omdat het hier in de meeste gevallen gaat om volwaardige agrarische bedrijven is de verwachting dat deze duidelijke wensen voor de toekomst zullen hebben.

 • Het dossieronderzoek maakt duidelijk dat de relevante informatie onvoldoende toegankelijk en actueel is. Voor een goede werking van het programma, is actie op dit punt noodzakelijk.

 • Er blijkt sprake van wantrouwen en achterdocht. Werken aan vertrouwen is belangrijk. Een gebiedsproces met open gesprekken kan hier aan bijdragen.


Koers per deelgebied

Open polderlandschap & Drontermeerzone

 • De polders moeten duurzaam geschikt kunnen blijven voor economisch verantwoorde, grondgebonden en duurzame landbouwbedrijven

 • De agrarische functie van de aanwezige agrarische gronden behouden we zoveel mogelijk.
 • Zoeken naar toekomstbestendige verdienmodellen, zoals het Aanvalsplan Grutto en de subsidiemogelijkheden binnen het provinciale programma Agrifood. Dit om bijdragen te kunnen leveren aan de doelen uit dit programma. In nauwe samenspraak met de agrarische sector
 • Agrarische bedrijven ondersteunen bij omslag naar natuurinclusief (samenwerking met provincie)
 • Mogelijkheden voor verbrede landbouw (nevenactiviteiten)
 • Terughoudend met nieuwe functies in VAB tbv behoud agrarische functies. Agrarisch gerelateerd mogelijk. Andere functies niet uitgesloten, maar vergt zware afweging in het licht van agrarisch belang.

Kleinschalige, gemengde overgangszone

 • vermindering stikstofbelasting: ruime mogelijkheden functieverandering om doelen te bereiken (ook vermindering bebouwing, versterken landschap).
 • Kleinschalige zonnevelden als verdienmodel (koppeling RES)
 • Ook mogelijkheden voor erfconcept met woningen, zeker in bebouwingslinten en nabij kernen
 • Natuurherstel, versterken biodiversiteit
 • Versterken landgoederen (‘samen met’)
 • Kansen voor recreatieve versterking
 • Blijvende agrarische bedrijven ondersteunen bij omslag naar natuurinclusief (samenwerking met provincie)

Natura 2000-gebied Veluwe

 • vermindering stikstofbelasting: ruime mogelijkheden functieverandering om doelen te bereiken (ook vermindering bebouwing, versterken landschap).
 • Kleinschalige zonnevelden als verdienmodel (koppeling RES)
 • Ook mogelijkheden voor erfconcept met woningen, zeker in bebouwingslinten en nabij kernen
 • Natuurherstel, versterken biodiversiteit
 • Versterken landgoederen (‘samen met’)
 • Kansen voor recreatieve versterking
 • Blijvende agrarische bedrijven ondersteunen bij omslag naar natuurinclusief (samenwerking met provincie)

De koers sluit aan bij ‘Oldebroek voor Mekaar’ (OvM):  Samenwerken aan een sterke en leefbare samenleving met bestaande en nieuwe manieren. We willen de koers samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties uitwerken in gebiedsprocessen en daarmee de wensen en initiatieven van partijen in de samenleving als uitgangspunt kiezen.

In goed overleg willen we bekijken hoe we kunnen aanhaken bij initiatieven en per geval stappen kunnen zetten die bijdragen aan onze doelen. Wensen en ideeën kunnen individueel zijn, maar de uitwerking kan gevolgen hebben voor de (directe) omgeving. En andersom kan samen optrekken met je buren leiden tot meerwaarde en elkaar versterken.

Daarbij zien we kansen voor het slim inzetten van mogelijkheden voor woningbouw in het kader van het VAB-beleid. Hiermee kan een bijdrage geleverd worden aan de woningbouwopgave enerzijds en kunnen anderzijds doelen rondom vermindering van de stikstofbelasting, biodiversiteit etc. worden bereikt. Deze kansen liggen vooral in de deelgebieden Natura 2000-gebied Veluwe en de kleinschalige, gemengde overgangszone.

Uitgangspunten voor de koers per deelgebied

Programma

In ontwerp van het programma is

 • het beleid van de parallelle partners in beeld gebracht. Zie de pagina Parallelle sporen
 • het beleid geconfronteerd met de resultaten van de bedrijfsbezoeken
 • een koers per deelgebied benoemd

 • is aangegeven welke acties nodig zijn voor de uitvoering van het programma 
 • een planning opgenomen (link naar nieuwe pagina ‘planning  programma’)

De laatste drie onderdelen zijn hieronder samengevat.

Confrontatie beleid met bedrijfsbezoeken

 • Er is een beperkt aantal locaties in of nabij het deelgebied ‘Natura 2000-gebied Veluwe’ die een hoge (vergunde) stikstofdepositie hebben. Deze bedrijven hebben op dit moment geen (beoogd) opvolger. Hier liggen kansen om de depositie (op termijn) te verlagen.

 • Op veel locaties met een agrarische bestemming is nu sprake van niet volwaardige agrarische bedrijfsactiviteiten. Veelal betreft dit hobbymatige activiteiten. Dit dient een vertaling te krijgen in het bestemmingsplan buitengebied (of straks omgevingsplan). Deze vertaling kan prima gebruikt worden als aanleiding voor eventueel gewenste veranderingen.

 • Voor veel eigenaren is er nu geen aanleiding om na te denken over hun toekomstige situatie, zolang ze er maar kunnen blijven wonen. Gewenste verandering zullen dus niet als vanzelf tot stand komen. Actieve benadering vanuit de gemeente met haalbare mogelijkheden is dan ook gewenst.

 • De mogelijkheden voor functieverandering naar wonen in het huidige VAB-beleid worden als te beperkend en niet stimulerend gezien. Meer maatwerk is gewenst.

 • Er is nog geen goed beeld van de situatie in het Open polderlandschap & Drontermeerzone. Dossieronderzoek en gesprekken moeten hier nog plaatsvinden (februari 2022). Omdat het hier in de meeste gevallen gaat om volwaardige agrarische bedrijven is de verwachting dat deze duidelijke wensen voor de toekomst zullen hebben.

 • Het dossieronderzoek maakt duidelijk dat de relevante informatie onvoldoende toegankelijk en actueel is. Voor een goede werking van het programma, is actie op dit punt noodzakelijk.

 • Er blijkt sprake van wantrouwen en achterdocht. Werken aan vertrouwen is belangrijk. Een gebiedsproces met open gesprekken kan hier aan bijdragen.


Koers per deelgebied

Open polderlandschap & Drontermeerzone

 • De polders moeten duurzaam geschikt kunnen blijven voor economisch verantwoorde, grondgebonden en duurzame landbouwbedrijven

 • De agrarische functie van de aanwezige agrarische gronden behouden we zoveel mogelijk.
 • Zoeken naar toekomstbestendige verdienmodellen, zoals het Aanvalsplan Grutto en de subsidiemogelijkheden binnen het provinciale programma Agrifood. Dit om bijdragen te kunnen leveren aan de doelen uit dit programma. In nauwe samenspraak met de agrarische sector
 • Agrarische bedrijven ondersteunen bij omslag naar natuurinclusief (samenwerking met provincie)
 • Mogelijkheden voor verbrede landbouw (nevenactiviteiten)
 • Terughoudend met nieuwe functies in VAB tbv behoud agrarische functies. Agrarisch gerelateerd mogelijk. Andere functies niet uitgesloten, maar vergt zware afweging in het licht van agrarisch belang.

Kleinschalige, gemengde overgangszone

 • vermindering stikstofbelasting: ruime mogelijkheden functieverandering om doelen te bereiken (ook vermindering bebouwing, versterken landschap).
 • Kleinschalige zonnevelden als verdienmodel (koppeling RES)
 • Ook mogelijkheden voor erfconcept met woningen, zeker in bebouwingslinten en nabij kernen
 • Natuurherstel, versterken biodiversiteit
 • Versterken landgoederen (‘samen met’)
 • Kansen voor recreatieve versterking
 • Blijvende agrarische bedrijven ondersteunen bij omslag naar natuurinclusief (samenwerking met provincie)

Natura 2000-gebied Veluwe

 • vermindering stikstofbelasting: ruime mogelijkheden functieverandering om doelen te bereiken (ook vermindering bebouwing, versterken landschap).
 • Kleinschalige zonnevelden als verdienmodel (koppeling RES)
 • Ook mogelijkheden voor erfconcept met woningen, zeker in bebouwingslinten en nabij kernen
 • Natuurherstel, versterken biodiversiteit
 • Versterken landgoederen (‘samen met’)
 • Kansen voor recreatieve versterking
 • Blijvende agrarische bedrijven ondersteunen bij omslag naar natuurinclusief (samenwerking met provincie)

De koers sluit aan bij ‘Oldebroek voor Mekaar’ (OvM):  Samenwerken aan een sterke en leefbare samenleving met bestaande en nieuwe manieren. We willen de koers samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties uitwerken in gebiedsprocessen en daarmee de wensen en initiatieven van partijen in de samenleving als uitgangspunt kiezen.

In goed overleg willen we bekijken hoe we kunnen aanhaken bij initiatieven en per geval stappen kunnen zetten die bijdragen aan onze doelen. Wensen en ideeën kunnen individueel zijn, maar de uitwerking kan gevolgen hebben voor de (directe) omgeving. En andersom kan samen optrekken met je buren leiden tot meerwaarde en elkaar versterken.

Daarbij zien we kansen voor het slim inzetten van mogelijkheden voor woningbouw in het kader van het VAB-beleid. Hiermee kan een bijdrage geleverd worden aan de woningbouwopgave enerzijds en kunnen anderzijds doelen rondom vermindering van de stikstofbelasting, biodiversiteit etc. worden bereikt. Deze kansen liggen vooral in de deelgebieden Natura 2000-gebied Veluwe en de kleinschalige, gemengde overgangszone.

Uitgangspunten voor de koers per deelgebied