Uitvoeringsagenda

 • We wijzen een ambtelijk coördinator als aanspreekpunt voor ondernemers en andere initiatiefnemers in het buitengebied. Deze coördineert de initiatieven en zorgt voor samenhang en slimme combinaties, zoals bedoeld in dit programma. Hiervoor dient nog ruimte te worden gevonden binnen de formatie van het team Ruimte.
Organisatie
 • Het programma leidt tot een andere manier van het integraal afwegen van initiatieven (die niet passen in het bestemmingsplan c.q. tijdelijk omgevingsplan). Ook mogelijkheden voor functieverandering horen hier bij (VAB-beleid). Zie de uitwerking op deze pagina. Partners van de parallelle sporen worden hierbij betrokken via de omgevingstafel.

Nieuwe manier van afwegen van initiatieven
 • Voor dit deelgebied is de gemeente  in gesprek met stichting De Vier Merken en ondersteunen de stichting waar mogelijk. In hun visie op de gebiedsontwikkeling van de polder worden de diverse opgaven in de polder aangepakt aan de hand van het Aanvalsplan Grutto (zie https://gruttoaanvalsplan.nl/ ). De nu opgestelde visie van de stichting De Vier Merken biedt nog een aantal varianten om de doelen te bereiken. Daarbij is de stichting De Vier Merken afhankelijk van een eventueel aankoop van een agrarisch bedrijf met bijbehorende gronden. Zodra daarover meer duidelijkheid is, bekijken we in overleg hoe we hun visie nog meer kunnen concretiseren en waar we elkaar in de uitvoering kunnen helpen en versterken.
Open polderlandschap & Drontermeerzone
 • Voor dit deelgebied gaan we een gebiedsproces opstarten. Dit sluit aan bij de RES, waarin al was voorgesteld om een integraal te kijken naar de landgoederenzone, die redelijk overeenkomt met dit deelgebied. Ook in het kader van de gebiedsverkenning voor de Kop van de Veluwe wordt nadrukkelijk gekeken naar deze zone voor het wonen op boerenerven. Meerdere redenen dus om in goed overleg met het gebied te bekijken welke mogelijkheden en kansen hier liggen.

  We trekken hierin samen op met de gemeente Elburg en streven naar een gezamenlijke aanpak met Elburg.

  Vanuit de in dit programma opgenomen koers gaan we in overleg met alle relevante partijen, zoals de landgoedeigenaren, provincie, waterschap, maar zeker ook met alle inwoners en ondernemers/agrariërs uit dit deelgebied de koers concretiseren voor dit deelgebied. We dagen iedereen uit om met goede plannen te komen die bijdragen aan de koers. Wat is mogelijk, wat is haalbaar? Via een aantal schetssessies krijgt de koers nadere en concretere invulling, die past bij de inwoners en ondernemers in dit deelgebied.

Kleinschalige, gemengde overgangszone
 • In overleg met onder andere de provincie te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de depositie bij de piekbelasters in het deelgebied Natura 2000-gebied naar beneden te krijgen. 
 • Voor concrete projecten zoals de problematiek van het parkeren bij de poorten van de Veluwe werken een gericht gebiedsproces uit in de geest van dit programma. 
 • We starten overleg op met het Ministerie van Defensie / Rijksvastgoedbedrijf over hoe hun belangen meegenomen kunnen worden in het programma en hoe we elkaar kunnen ondersteunen.
Natura 2000-gebied Veluwe

Acties per deelgebied

 • We maken de locatiepaspoorten compleet en actueel voor alle adressen met nu nog een agrarische bestemming.
 • We maken de locatiedossiers van de agrarische percelen voor de ambtelijke organisatie toegankelijker en overzichtelijker.
 • In veel gevallen blijkt de feitelijke situatie per adres niet meer in overeenstemming te zijn met het dossier. We gaan aan de slag met een gerichte aanpak van bezoeken en perspectiefgesprekken om tot een passende toekomstbestendige invulling te komen.
 • De provincie gaat aan de slag met een Eco-hydrologische systeemanalyse in het kader van de Gelderse Maatregelen Stikstof en het daarbij behorende Uitvoeringsprogramma Natuur. Willen we de kwaliteiten van het natuurgebied Veluwe kunnen versterken, dan zijn er niet alleen maatregelen in het natuurgebied zelf nodig, maar zijn er ook herstelmaatregelen nodig in de randzones langs de Veluwe. En die randzones lopen tot aan de randmeren. De provincie streeft daarom naar robuust herstel van het Eco-hydrologische systeem. Waar vroeger werd gedacht dat we het systeem konden aanpassen aan het menselijk gebruik, zijn we er inmiddels van doordrongen dat we het menselijk gebruik moeten aanpassen aan het systeem.    
  De eerste resultaten van de systeemanalyse voor de Noord Veluwe worden in het najaar 2022 verwacht. Deze resultaten nemen we als basis voor het voorgestelde gebiedsproces (zie hierna).

De basis op orde

Uitvoeringsagenda

 • We wijzen een ambtelijk coördinator als aanspreekpunt voor ondernemers en andere initiatiefnemers in het buitengebied. Deze coördineert de initiatieven en zorgt voor samenhang en slimme combinaties, zoals bedoeld in dit programma. Hiervoor dient nog ruimte te worden gevonden binnen de formatie van het team Ruimte.
Organisatie
 • Het programma leidt tot een andere manier van het integraal afwegen van initiatieven (die niet passen in het bestemmingsplan c.q. tijdelijk omgevingsplan). Ook mogelijkheden voor functieverandering horen hier bij (VAB-beleid). Zie de uitwerking op deze pagina. Partners van de parallelle sporen worden hierbij betrokken via de omgevingstafel.

Nieuwe manier van afwegen van initiatieven
 • Voor dit deelgebied is de gemeente  in gesprek met stichting De Vier Merken en ondersteunen de stichting waar mogelijk. In hun visie op de gebiedsontwikkeling van de polder worden de diverse opgaven in de polder aangepakt aan de hand van het Aanvalsplan Grutto (zie https://gruttoaanvalsplan.nl/ ). De nu opgestelde visie van de stichting De Vier Merken biedt nog een aantal varianten om de doelen te bereiken. Daarbij is de stichting De Vier Merken afhankelijk van een eventueel aankoop van een agrarisch bedrijf met bijbehorende gronden. Zodra daarover meer duidelijkheid is, bekijken we in overleg hoe we hun visie nog meer kunnen concretiseren en waar we elkaar in de uitvoering kunnen helpen en versterken.
Open polderlandschap & Drontermeerzone
 • Voor dit deelgebied gaan we een gebiedsproces opstarten. Dit sluit aan bij de RES, waarin al was voorgesteld om een integraal te kijken naar de landgoederenzone, die redelijk overeenkomt met dit deelgebied. Ook in het kader van de gebiedsverkenning voor de Kop van de Veluwe wordt nadrukkelijk gekeken naar deze zone voor het wonen op boerenerven. Meerdere redenen dus om in goed overleg met het gebied te bekijken welke mogelijkheden en kansen hier liggen.

  We trekken hierin samen op met de gemeente Elburg en streven naar een gezamenlijke aanpak met Elburg.

  Vanuit de in dit programma opgenomen koers gaan we in overleg met alle relevante partijen, zoals de landgoedeigenaren, provincie, waterschap, maar zeker ook met alle inwoners en ondernemers/agrariërs uit dit deelgebied de koers concretiseren voor dit deelgebied. We dagen iedereen uit om met goede plannen te komen die bijdragen aan de koers. Wat is mogelijk, wat is haalbaar? Via een aantal schetssessies krijgt de koers nadere en concretere invulling, die past bij de inwoners en ondernemers in dit deelgebied.

Kleinschalige, gemengde overgangszone
 • In overleg met onder andere de provincie te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de depositie bij de piekbelasters in het deelgebied Natura 2000-gebied naar beneden te krijgen. 
 • Voor concrete projecten zoals de problematiek van het parkeren bij de poorten van de Veluwe werken een gericht gebiedsproces uit in de geest van dit programma. 
 • We starten overleg op met het Ministerie van Defensie / Rijksvastgoedbedrijf over hoe hun belangen meegenomen kunnen worden in het programma en hoe we elkaar kunnen ondersteunen.
Natura 2000-gebied Veluwe

Acties per deelgebied

 • We maken de locatiepaspoorten compleet en actueel voor alle adressen met nu nog een agrarische bestemming.
 • We maken de locatiedossiers van de agrarische percelen voor de ambtelijke organisatie toegankelijker en overzichtelijker.
 • In veel gevallen blijkt de feitelijke situatie per adres niet meer in overeenstemming te zijn met het dossier. We gaan aan de slag met een gerichte aanpak van bezoeken en perspectiefgesprekken om tot een passende toekomstbestendige invulling te komen.
 • De provincie gaat aan de slag met een Eco-hydrologische systeemanalyse in het kader van de Gelderse Maatregelen Stikstof en het daarbij behorende Uitvoeringsprogramma Natuur. Willen we de kwaliteiten van het natuurgebied Veluwe kunnen versterken, dan zijn er niet alleen maatregelen in het natuurgebied zelf nodig, maar zijn er ook herstelmaatregelen nodig in de randzones langs de Veluwe. En die randzones lopen tot aan de randmeren. De provincie streeft daarom naar robuust herstel van het Eco-hydrologische systeem. Waar vroeger werd gedacht dat we het systeem konden aanpassen aan het menselijk gebruik, zijn we er inmiddels van doordrongen dat we het menselijk gebruik moeten aanpassen aan het systeem.    
  De eerste resultaten van de systeemanalyse voor de Noord Veluwe worden in het najaar 2022 verwacht. Deze resultaten nemen we als basis voor het voorgestelde gebiedsproces (zie hierna).

De basis op orde